Informace pro rodiče nastávajících prvňáčků

Ve školním roce 2013/14 otvírá naše škola dvě třídy prvního ročníku. Obě budou umístěny v prostorných třídách v budově na Vinořském náměstí 22, do obou by mělo nastoupit po 29 dětech. Třídní učitelkou I.A bude paní učitelka Eva Henzlová, I.B paní učitelka Marie Vyskočilová. Rozdělení dětí (snažili jsme se respektovat všechna vaše přání) je v příloze tohoto článku a bude vyvěšeno v předškolních třídách MŠ a na vstupu do šaten školy.

Zahájení školního roku:  V pondělí 2.9.2013 proběhne slavnostní přivítání prvňáčků v 8 h ve školní jídelně, děti budou svými staršími kolegy z II.tříd odvedeny do prostor školní družiny. Potom se společně odebereme do školy na Vinořském náměstí, kde půjdou děti se svými učitelkami do tříd, rodiče chvilku počkají venku. Nakonec budou rodiče pozváni do tříd, kde dostanou potřebné aktuální informace, poté si odvedou děti domů.
Seznam pomůcek pro prvňáčky: Již nějakou dobu je vystaven v záložce „Ke stažení“, nyní si ho můžete otevřít i zde.
Dotazník pro rodiče: Dostanete první den od třídních učitelek, prosíme o jeho pečlivé vyplnění a odevzdání ve škole v co nejkratší době. Šetřete místem, dotazník se vám bude na začátku každého školního roku vracet k aktualizaci (ze zkušenosti víme, že nejvíce změn je v telefonních číslech).
Stravování: Pokud máte zájem, aby se vaše dítě stravovalo ve školní jídelně, vyzvednete si první den u třídní učitelky přihlášku ke stravování. S vyplněnou přihláškou přijdete do konce 1. týdne do kanceláře školní jídelny, kde pro dítě zakoupíte za 130 Kč čip a dohodnete platební podmínky. Pokud nahlásíte učiteli 2.9.zájem o stravování už od 3.9., může Vaše dítě jít na oběd 3.9. i bez čipu.   Upozorňujeme předem, že se sice budeme snažit optimalizovat provoz jídelny podle rozvrhu, ale vzhledem k množství dětí musíte počítat s čekací dobou na oběd.
Školní družina: Provoz je od 7 do 17 h, pokud chcete, aby vaše dítě družinu navštěvovalo, vyzvedněte si 2.9.u třídní učitelky přihlášku s kritérii pro přijetí a čestné prohlášení (nebo si stáhněte z webu – záložka „Ke stažení“). Vyplněnou přihlášku, čestné prohlášení a případné potvrzení o zaměstnání obou rodičů (viz. kritéria a čestné prohlášení) odevzdejte ve škole 3.9.2013 – dítě může podmíněně již první týden navštěvovat družinu. Přijaté děti dostanou do konce prvního týdne školy zápisový lístek, ostatní budou muset počkat na případné uvolnění místa.
Příspěvek 400 Kč na OS: Máme zřízeno Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Praha – Vinoř, na které vybíráme dobrovolný roční příspěvek 400 Kč za žáka. Z těchto peněz potom hromadně nakupujeme dětem sešity a různé další pomůcky, Takže shánět sešity, čtvrtky apod. po papírnictvích nebudete muset. Část peněz je používána na nákup cen a odměn při různých soutěžích. Příspěvek od vás vybere paní učitelka nejlépe první den nebo během prvního týdne. Obvykle přispívají všichni rodiče, pokud ne, budete si muset opatřovat sešity a pomůcky dle požadavků třídní učitelky.