Projekt "Branný den"

Dne 30. května proběhla na druhém stupni naší školy neobvyklá oslava Dne dětí – celodenní projekt Branný den. Cílem projektu bylo, aby se žáci naučili účelně rozhodovat a jednat v situacích ohrožujících zdraví, bezpečnost a majetek jejich i druhých a také těmto situacím předcházet. Důraz jsme kladli rovněž na rozvoj spolupráce ve skupině , společné řešení problémů a prohloubení mezitřídní a meziročníkové komunikace.

Žáci se rozdělili do šestičlenných skupin, které procházely deseti stanovišti, na nichž plnily znalostní i dovednostní úkoly. Žáci mohli využívat informační materiály včetně internetu a takto získávali vědomosti o správné komunikaci při ohlašování tísňové situace, o dopravní bezpečnosti, evakuaci a evakuačním zavazadlu, chování při úniku nebezpečných látek, poskytnutí první pomoci, požární prevenci, zásadách orientace a přežití v terénu. Nácvik první pomoci prováděli na figurantech s věrohodně vyhlížejícími zraněními za asistence odborníků. Žáci si mohli  prohlédnout elektrocentrálu, kterou poskytli zaměstnanci obecního úřadu, členové HZS umožnili žákům prohlídku hasičského vozu.

Organizací projektového dne byla pověřena 9. třída, její žáci se svého úkolu zhostili výborně a patří jim naše poděkování a uznání.
 
Děti k celému programu přistupovaly velmi zodpovědně, spolupracovaly a uvědomovaly si praktické využití získaných znalostí a dovedností. Sladkou tečkou dopoledne bylo ocenění nejlepších skupin. Nejúspěšnější byly skupiny ze šesté třídy.
 
Děkujeme všem za účast a příjemné a přínosné dopoledne a těšíme se na příští rok.
                                                                     Mgr. J. Hrubá, PaedDr. M. Brothánková