2013/14 - Projekt "Řecko – kolébka demokracie"

V průběhu února a března se žáci 6. ročníku při dějepisu seznamovali s dějinami starověkého Řecka. V souvislosti s tímto vyučovacím celkem proběhl projekt, jehož cílem je naučit žáky používat demokratické principy v praxi. Nejprve zjistili, čím Řekové lidstvo obohatili v oblasti řízení společnosti a jak toho dosáhli. Potom jsme si stanovili demokratická pravidla, kterými se řídíme my v každodenním životě. Děti samy vyvozovaly, že jde o respektování druhých, toleranci, správné a kultivované vyjádření vlastního názoru, jeho zdůvodnění, naslouchání názoru ostatních, podřízení se většině a podobně. Zdůraznili jsme si, že tyto zásady musíme všichni dodržovat neustále.

Projekt probíhal zejména v hodinách dějepisu, českého jazyka a výtvarné výchovy, demokratický princip je samozřejmě běžný v životě školy. Vyvrcholením projektu se staly již VII. olympijské hry žáků 6. třídy, které si žáci připravili pod vedením vyučujících ČJ a D.  Organizaci her výborně pomohli zajistit žáci 8. A.
                                                                                                       J. Hrubá, A. Kocmanová  
Olympijské hry očima dětí:
 
Řecké olympijské hry
Několikatýdenní výuku dějepisu o antickém Řecku jsme uzavřeli uspořádáním antických olympijských her. Ty se konaly 20.3. ve školní tělocvičně, která se pro tuto výjimečnou akci proměnila v chrám boha Dia.
Pod vedením paní učitelky Hrubé a Kocmanové jsme se rozdělili do tří družstev nazvaných podle starověkých řeckých měst: Sparta, Athény, Olympia. Každé družstvo si demokraticky zvolilo velitele, vyrobilo vlastní vlajku a všichni členové se dohodli na barvách dresů. Také jsme si připravili výzdobu tělocvičny. Vědomosti k tomu jsme získali při dějepisu a četbou Starých řeckých bájí a pověstí.
Olympijské hry uváděla Míša Malá z 8. A. Tělocvična se během polední přestávky proměnila díky žákům osmých tříd v olympijský stadion s připravenými stanovišti pro discipliny: běh, skok, hod, střelba a zápas. Při nástupu do tělocvičny jsme si všichni ihned všimli hory Olymp, na které seděli žáci 8.A v kostýmech bohů. Osmáci nás po dobu soutěží podporovali. Převzali i role rozhodčích, měřili naše výkony a počítali výsledky.
Boje byly velmi urputné. Nejvíce věnců vítězů vybojoval Michal Půda, získal čtyři z pěti, celkově vyhrála Sparta.
Když se hry přiblížily ke konci, byli jsme překvapeni, jak rychle utekly.
Prožili jsme moc zábavné odpoledne a těšíme se, až budeme my v osmé třídě organizovat olympiádu žákům 6. třídy.
Ať jsou další olympijské hry stejně úspěšné, jako byly ty naše!
 
                                               Bára Novotná a Markéta Barchánková, žákyně 6.třídy