školská rada - volby 27.11.2014

Přihlásilo se 9 kandidátů, všichni vyjádřili písemný souhlas s kandidaturou. Jejich představení je v přílohách (v abecedním pořadí), případně si je můžete přečíst na informační nástěnce školy. Pro vaši informaci přetiskujeme volební řád.

 

V O L E B N Í Ř Á D
pro volbu zástupců zákonných zástupců žáků
do Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Praha - Vinoř
konanou dne 27. 11. 2014
 
  1. Volba je tajná (probíhá vhozením hlasovacího lístku do volební schránky) a řídí ji tříčlenná volební komise (1 zástupce zřizovatele, 1 zástupce školy a 1 zástupce rodičů).
  2. Přítomný zástupce žáka (za každého žáka pouze jeden) se účastní volby zástupců do školské rady.
  3. Volit je možno z těch navržených kandidátů, kteří se svou kandidaturou předem vyjádřili písemný souhlas.
  4. Navržení kandidáti byli představeni zákonným zástupcům žáků na webu školy a na informačních nástěnkách.
  5. Oprávněné osoby hlasují tak, že na hlasovacím lístku, který obdrží na schůzkách od třídního učitele, označí křížkem maximálně 2kandidáty ze seznamu kandidátů. Platný hlasovací lístek je takový, na kterém jsou označeni maximálně 2 kandidáti. Pokud jsou na hlasovacím lístku označeni více než 2kandidáti, je neplatný. Vyplněný volební lístek vhodí oprávněná osoba při odchodu ze schůzek do hlasovací urny, která bude umístěna u hlavního východu ze školy. Zákonní zástupci žáků II. A a II. B (třídy umístěné na Vinořském náměstí č.p. 22) provedou volbu přímo ve svých třídách.  Třídní učitelky předají zapečetěné volební schránky volební komisi.
  6. Kandidáti, kteří se umístí na prvních 2 místech, jsou zvoleni do školské rady.
  7. V případných sporných záležitostech rozhoduje volební komise. Výsledky voleb budou ihned publikovány na webu školy a informačních nástěnkách.