Školní družina

Vedoucí ŠD:            Jitka Kuchlerová (kontakt: kuchlerova@zsvinor.cz)

Vychovatelky:        Soňa Červenková, Hana Weishauptová, Hana Tupá, Kateřina Šottová, Lenka Kosmannová, Iveta Binderová

Telefon do ŠD:       286028242

Informace o školní družině pro rok 2022/2023

Počet oddělení: 7

Počet přijatých žáků:  185

CENA:    300 Kč měsíčně. Vybírá se 1200 Kč v září za září až prosinec a potom 1800 Kč v lednu za leden až červen na účet 0247718399/0800, var.symbol 5555 (do poznámky, prosíme, uveďte ŠD a jméno dítěte).

Provozní doba:    6:30 - 7:40 h - ranní ŠD 
                              konec provozu ŠD - 17:00 h

Organizace provozu školní družiny 

Příchod dětí na ranní družinu je v 6:30 až 7:30 v odděleních hlavní budovy i na Vinořském náměstí. Prosíme, dodržujte čas. 
12:15 – 13:00 h - první výdej dětí – rodiče nahlásí paní vrátné jméno dítěte a počkají venku před vchodem na dítě. Vrátná sedí ve vchodu do hlavních šaten.
14:30 – 16:30 h - druhý výdej dětí obdobně jako první výdej. Tyto časy platí i pro děti chodící do přístavby u školní jídelny a pod zdravotním střediskem. Zde se ohlašujete zvonkem až do 17:00 h.  

V době od 13:00 do 14:30 h jsou děti na vycházce nebo na hřišti a nevydávají se. V případě výjimečné potřeby vyzvednutí dítěte v této době je potřeba se předem domluvit s vychovatelkou.
Od 16:30 h  funguje v hlavní budově školy malý vchod do ŠD se zvonkem.

Pokud v pracovní době vrátné budete potřebovat konzultaci s vychovatelkami (nebo učitelkami I.a III.ročníku, zde ale po předchozí dohodě s učitelkou), nahlásíte u paní vrátné jméno a za kým jdete a budete puštěni do školy. Při odchodu se nezapomeňte odhlásit. Vrátná může chtít ověřit jméno podle OP.

Rodiče a prarodiče prosíme, aby na své děti čekali před vchodem do školy.  Pro Vaše větší pohodlí je zde  lavička a přístřešek. Nebo můžete čekat i v prostoru před vrátnicí v budově před dveřmi v drátěné stěně. Děkujeme, že v areálu školy nekouříte.

Pokud se dítě zúčastňuje odpoledne školního kroužku, vychovatelky zabezpečují jeho odvedení na kroužek a přivedení z kroužku.

Děti z druhého ročníku, které chodí do tříd na Vinořském náměstí a nenavštěvují ŠD, převádíme na oběd do jídelny s družinou (v případě zájmu rodičů), pokud ihned po obědě následuje účast dítěte na kroužku, zajistíme jeho přechod i tam. 

Ranní družina pro žáky druhých tříd chodící na Vinořské náměstí je na Vinořském náměstí, odpolední  v  prostorech pod zdravotním střediskem.

Z činnosti školní družiny 2021/2022

Do sedmi oddělení školní družiny docházelo 193 žáků z prvních až třetích tříd. Děti z prvních tříd byly tento školní rok umístěny pod zdravotním střediskem. Ranní družina byla pro tyto děti na staré škole. Odtud byly děti po vyučování převáděny do školní jídelny na novou školu a po pobytu na hřišti přecházely do třech oddělení pod střediskem, která fungovala do 17 hodin. Na nové škole bylo jedno oddělení ranní družiny (6.30 h.) pro děti z druhých a třetích tříd. Děti z druhých tříd využívaly do 17  hod. prostory na nové škole a v přístavbě u školní jídelny. Děti z třetích tříd měla dvě oddělení na nové škole. Všech sedm oddělení mělo své vlastní třídy. Do ŠD se pořizovaly převážně nové hračky a stavebnice v hodnotě 30 000 Kč.
Celková činnost školní družiny vycházela ze školního vzdělávacího programu ŠD. Výchovně vzdělávací činnosti byly rozpracovány do týdenní skladby zaměstnání. Během roku pak byly postupně  v rámci možností a situace plněny. Při výběru jejich náplně jsme usilovali o rozvoj osobnosti každého dítěte s ohledem na jeho nadání, potřeby, zájmy a schopnosti. Většina dětí byla přihlášena do školních i mimoškolních kroužků. Paní vychovatelky po celý školní rok zajišťovaly odchody na tyto kroužky a ve spolupráci s vedoucími kroužků návrat do družiny. Výborně také probíhala spolupráce s KVC Vincent a s jeho paní ředitelkou Kilingerovou, která pro nás pořádala různé výchovně vzdělávací akce.
Spolupráce s třídními učitelkami byla tradičně na velmi dobré úrovni. Každodenní kontakt pomáhal rychle reagovat na problémy v chování nebo ve výuce. Spolupráce s rodiči: podle potřeby byly paní vychovatelky s rodiči v osobním  nebo telefonickém kontaktu. Na přání rodičů prováděly přípravu na vyučování (psaní domácích úkolů).
Také je velmi důležité zdůraznit práci paní Křenkové a Lukáčové, které pracují na vrátnici a pomáhají s chodem nejen ŠD, ale celé školy. Prochází tudy desítky dětí, které nám po telefonu vyvolávají. Děti pod střediskem a v přístavbě u jídelny si rodiče vyzvedávají prostřednictvím elektronického vrátného.

AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY: Vincent (lektorka A. Buršová) - A. Lindgrenová: Život a její tvorba pro děti                                                                             Vincent (lektorka A. Buršová) - Rybova mše, o životě autora
                                           Vincent (lektorka H. Hořáková) - Vánoční dílna pro děti z 1.tříd
                                           Vincent (pan Šusor) - Bubenická show
                                           Vincent (lektorka H. Hořáková) - Ptáčci v zimě, výroba závěsných krmítek
                                           Vincent ( lektorka A. Buršová) - Březen - měsíc knihy, vyprávění o knihách
                                           Zámek Ctěnice - návštěva výstavy Pat a Mat…A je to! a výstavy vláčků
                                           Vincent (lektorka H. Hořáková) - vyprávění o veverkách, výroba krmítek
                                           Vincent (divadelní představení) – Divadlo Bořivoj: „Bedřich a jeho teta“
                                           Divadelní vystoupení dětí z 2.tříd pod vedením H. Weishauptové
                                           Celoroční soutěž 5.oddělení – Dobrodruzi na 1 vlně
                                           Noc ve školní družině – děti z 6. oddělení přespaly v ŠD
                                           2.ročník semifinálového turnaje Sportovní den mládeže pod vedením J.Váni
                                           (multifunkční hřiště), ukázka sportovních aktivit (fotbal, florbal, házená,
                                           tenis, frisbee)
                                           Vincent – malování na kamínky