Školní družina

Vedoucí ŠD:            Jitka Kuchlerová (kontakt: kuchlerova@zsvinor.cz)

Vychovatelky:        Soňa Červenková, Hana Weishauptová, Hana Tupá, Kateřina Šottová, Lenka Kosmannová, Iveta Binderová

Telefon do ŠD:       286028242

Informace o školní družině pro rok 2020/2021

Počet oddělení: 7

Počet přijatých žáků:  200

CENA:    300 Kč měsíčně. Vybírá se 1200 Kč v září za září až prosinec a potom 1800 Kč v lednu za leden až červen na účet 0247718399/0800, var.symbol 5555 (do poznámky, prosíme, uveďte ŠD a jméno dítěte).

Provozní doba:    6:30 - 7:40 h - ranní ŠD 
                              konec provozu ŠD - 17:00 h

Organizace provozu školní družiny 

Příchod dětí na ranní družinu je v 6:30 až 7:30 v odděleních hlavní budovy i na Vinořském náměstí. Prosíme, dodržujte čas. 
12:15 – 13:00 h - první výdej dětí – rodiče nahlásí paní vrátné jméno dítěte a počkají venku před vchodem na dítě. Vrátná sedí ve vchodu do hlavních šaten.
14:30 – 16:30 h - druhý výdej dětí obdobně jako první výdej. Tyto časy platí i pro děti chodící do přístavby u školní jídelny a pod zdravotním střediskem. Zde se ohlašujete zvonkem až do 17:00 h.  

V době od 13:00 do 14:30 h jsou děti na vycházce nebo na hřišti a nevydávají se. V případě výjimečné potřeby vyzvednutí dítěte v této době je potřeba se předem domluvit s vychovatelkou.
Od 16:30 h  funguje v hlavní budově školy malý vchod do ŠD se zvonkem.

Pokud v pracovní době vrátné budete potřebovat konzultaci s vychovatelkami (nebo učitelkami II.-III.ročníku, zde ale po předchozí dohodě s učitelkou), nahlásíte u paní vrátné jméno a za kým jdete a budete puštěni do školy. Při odchodu se nezapomeňte odhlásit. Vrátná může chtít ověřit jméno podle OP.

Rodiče a prarodiče prosíme, aby na své děti čekali před vchodem do školy.  Pro Vaše větší pohodlí je zde  lavička a přístřešek. Nebo můžete čekat i v prostoru před vrátnicí v budově před dveřmi v drátěné stěně. Děkujeme, že v areálu školy nekouříte.

Pokud se dítě zúčastňuje odpoledne školního kroužku, vychovatelky zabezpečují jeho odvedení na kroužek a přivedení z kroužku.

Děti z třetího ročníku, které chodí do tříd na Vinořském náměstí a nenavštěvují ŠD, převádíme na oběd do jídelny s družinou (v případě zájmu rodičů), pokud ihned po obědě následuje účast dítěte na kroužku, zajistíme jeho přechod i tam. 

Ranní družina pro žáky třetích tříd chodící na Vinořské náměstí je na Vinořském náměstí, odpolední  v nových prostorech pod zdravotním střediskem.

Z činnosti školní družiny 2019 / 2020

Do sedmi oddělení školní družiny docházelo 200 žáků z prvních až třetích tříd. Pro velký zájem byly děti opět přijaty na základě kritérií pro přijetí do ŠD. Děti z třetích tříd byly tento školní rok umístěny v přístavbě u školní jídelny a část v budově nové školy. Na nové škole bylo také jedno oddělení ranní družiny (6.30 h.) pro děti z prvních a třetích tříd. Pro žáky druhých tříd byla ranní družina na staré škole. Odtud byly děti po vyučování převáděny do školní jídelny na novou školu a po pobytu na hřišti přecházely do třech oddělení pod zdravotním střediskem, která fungovala do 17 hod. Děti z prvních tříd využívaly do 17 hod. prostory na nové škole. Všech sedm oddělení mělo své vlastní třídy. Do ŠD se pořizovaly převážně nové hračky a stavebnice v hodnotě 30000 Kč. Také děkujeme paní Ducháčové za sponzorské dary (výtvarné a kreativní potřeby ).
Celková činnost školní družiny vycházela ze školního vzdělávacího programu ŠD. Výchovně vzdělávací činnosti byly rozpracovány do týdenní skladby zaměstnání. Během roku pak byly postupně plněny. Při výběru jejich náplně jsme usilovali o rozvoj osobnosti každého dítěte s ohledem na jeho nadání, potřeby, zájmy a schopnosti. Pravidelnou činnost doplňovaly akce tradiční i příležitostné. Například: vánoční besídky, návštěvy výstav spolku zahrádkářů, péče o květiny a úklid před školní vrátnicí, přátelská fotbalová utkání mezi družinami, Den dětí. Děti z 2.A a části 2.C se zúčastnily celoročního projektu „Piráti aneb Hledání ztraceného pokladu kapitána Šilhavce“.  Výběr žáků druhých tříd se zúčastnil 10. ročníku Pražského dětského fotbalového poháru. Malí fotbalisté postoupili ze základního kola, které se konalo ve vinořské tělocvičně, do semifinále v hale na Pankráci.
Školní zájmové kroužky zahrnovaly širokou nabídku a navštěvovala je značná část dětí ze ŠD. Docházku na ně zajišťovaly vychovatelky společně s učitelkami. Spolupráce s třídními paní učitelkami byla tradičně na velmi dobré úrovni. Každodenní kontakt pomáhal rychle reagovat na problémy v chování nebo ve výuce. Spolupráce s rodiči: podle potřeby byly paní vychovatelky s rodiči v osobním  nebo telefonickém kontaktu. Na přání rodičů prováděly přípravu na vyučování (psaní domácích úkolů). Také je velmi důležité zdůraznit práci paní Křenkové a Lukáčové, které pracují na vrátnici a pomáhají s chodem nejen ŠD, ale celé školy. Prochází tudy desítky dětí, které nám po telefonu vyvolávají.
Dne 11.3. byly základní školy z důvodu pandemie covidu-19 uzavřeny, proto nefungovala ani školní družina. 25.5. se základní školy otevřely v omezeném režimu. Bylo zřízeno 10 skupin o maximálním počtu patnácti žáků, které se po celý den nesměly mísit. Všichni jsme dodržovali přísné hygienické podmínky ( roušky, dezinfekce, rozestupy). Vychovatelky a učitelé si skupiny přebírali v 11 hodin ve třídách. Po obědě jsme se vraceli do tříd. Na školní hřiště jsme s dětmi chodili podle časového rozpisu. Pobyt dětí ve škole končil v 16 hodin. I tuto náročnější část školního roku jsme zdárně všichni zvládli.