Školní vzdělávací program VZDĚLÁNÍ = ŠANCE

Při tvorbě programu jsme jako prioritu naší výchovně vzdělávací činnosti stanovili vychovat žáky, kteří budou mít kvalitní základní vzdělání,dobře zvládnou český jazyk,  matematiku, cizí jazyk a práci s počítačem. K všestrannému rozvoji žáků přispěje také rozšíření počtu hodin tělesné výchovy.

Cílem programu Vzdělání = šance je naučit žáky podle jejich individuálních intelektových možností samostatně vyhledávat informace,hodnotit je, zpracovávat a dále využívat, věcně správně a kultivovaně vyslovovat a obhajovat své názory, při tom spolupracovat, pomáhat si a respektovat názory druhých. Chceme tak žákům pomoci v profesní orientaci, připravit je ke studiu na středních školách a zejména pro praktický život.

V novém programu setrváváme u tradičního členění předmětů, prohloubí se však mezipředmětové vztahy. 

Co přináší program Vzdělání = šance nového?  

Již od 1. ročníku zařazujeme výuku anglického jazyka, od 7. ročníku vyučujeme ještě jazyk německý a francouzský. Od 4. do 6. ročníku proběhne výuka výpočetní techniky, aby v následujících ročnících mohli žáci s počítači běžně pracovat ve škole i při domácí přípravě. Počet hodin tělesné výchovy v 7. ročníku je zvýšen na 3 hodiny týdně. V rámci zefektivnění výuky českého jazyka a matematiky je koncipován předmět seminář z českého jazyka a seminář z matematiky tak, aby si žáci v souladu se svými schopnostmi mohli zvolit buď studijní, nebo procvičovací skupinu. Studijní skupina rozšiřuje základní učivo, předkládá náročnější problémy, připravuje žáky ke studiu na středních školách. Procvičovací skupina se  věnuje procvičování základního učiva, a tak vytvoří u žáků předpoklady pro studium na méně náročných středních školách. Schopnostem žáků  odpovídá i rozdělení žáků při výuce cizích jazyků. Individuální pozornost věnuje program žákům se speciálními potřebami.

Název programu Vzdělání = šance znamená, že každý žák naší školy má možnost získat maximum vědomostí, schopností a dovedností a že každý žák má možnost úspěšně se realizovat, prožít pocit úspěchu. K tomu přispěje i projektové vyučování, kdy budou žáci v krátkodobém i dlouhodobém horizontu samostatně i týmově pracovat na určitém tématu a výsledky své práce veřejně prezentovat.

Škola setrvává u číselné klasifikace. K posílení sebevědomí i zodpovědnosti žáků bude ve vhodných případech využíváno i hodnocení kolektivem třídy a sebehodnocení.

Program Vzdělání = šance je otevřený dokument, který se stále vyvíjí. 

Přejeme všem, kteří budou podle našeho vzdělávacího programu pracovat, hodně radosti a úspěchů.