Zápis do mateřské školy na školní rok 2021/22 - nově

28.5.2021

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí budeme rozesílat v pondělí 31.5.2021 poštou nebo do datových schránek (těm, co podali přihlášku přes DS).

 

Vážení  rodiče,

8. 3. 2021 jsme obdrželi pokyny ministerstva k organizaci zápisů do MŠ. Podle těchto doporučení upravujeme pro letošní rok formu zápisu na distanční a následovně:


Doba zápisu: 2.5. - 16. 5.2021

Forma zápisu: Zákonný zástupce podá vyplněnou žádost o přijetí ve výše uvedené době:

a) Do datové schránky školy (ID 3egmgqb)
b) E-mailem s elektronickým podpisem (prostý e-mail nestačí) na zsvinor@volny.cz
c) Poštou na adresu ZŠ a MŠ Praha - Vinoř, Prachovická 340, 190 17 Praha - Vinoř
d) Pokud dáváte přednost osobnímu předání přihlášky dítěte do MŠ, můžete tak učinit v úterý 4.5. a ve středu 5.5.2021 v době od 13.00 hod. do 16.30 hod. Přihlášku doneste do budovy v ulici Mikulovické 337 – vchod vpravo bude označen (nikoli hlavním vchodem). V případě, že chcete přinést přihlášku osobně a v tomto termínu nemůžete, volejte mezi 8 a 14 h na 286856384 a domluvíme náhradní termín.

Zapsány mohou být podle poslední novely školského zákona děti, které dovrší do 31. 8. 2021 dva roky a starší. Žádost o přijetí je mírně upravena pro letošní formu zápisu. Prosíme, uveďte funkční telefon, v případě nejasností Vás na něj budeme kontaktovat. Do jiných sdělení ve formuláři můžete mimo jiné uvést požadavek na jednoho budoucího spolužáka - pokud jsou požadavky vzájemné, snažíme se vyhovět. Dále požadavek na budovu, kterou preferujete, např. z důvodu bydliště nebo umístění staršího sourozence (vyhovujeme dle volné kapacity).

V žádosti o přijetí dítěte věnujte pozornost zdravotní způsobilosti dítěte:
Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě.
Pro doložení této povinnosti je také možné místo potvrzení od lékaře připojit k žádosti o přijetí dítěte kopii očkovacího průkazu, ze kterého je zřejmé, že dítě se podrobilo potřebným očkováním.           
                                                                                                                                                                                                          
Po ukončení mimořádných opatření proběhne schůzka rodičů nově přijatých dětí, kde budete informováni o organizaci vstupu dítěte do MŠ – sledujte webové stránky. Pokud se schůzka nebude moci uskutečnit, pokyny k zahájení docházky dítěte do MŠ, včetně rozdělení dětí do tříd, naleznete zde. Svůj souhlas se zveřejněním jména dítěte při rozdělení do tříd dáváte v žádosti o přijetí. Evidenční list dítěte, již potvrzený lékařem, odevzdáte v přípravném týdnu (poslední týden v srpnu) nebo při vstupu dítěte do MŠ třídní učitelce.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí: Obdržíte buď do datové schránky nebo jako mail s podpisem (podle toho, jak jste podali žádost). V ostatních případech poštou s dodejkou (uvádějte funkční adresu). Seznam pod čísly vyvěšován nebude. Zákonná lhůta pro vydání rozhodnutí je 30 dnů od podání žádosti.

Odklady školní docházky: Rozhodnutí o odkladu školní docházky vydané ředitelem školy odevzdávejte po telefonické domluvě od 19.4. do 30.4.2021 (tel. 775945230).
 

Pokud Vaše dítě bude do mateřské školy přijato, je nutné při nástupu do MŠ odevzdat vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte v evidenčním listu. Žádost o přijetí si můžete vytisknout zde v příloze. Evidenční list pro dítě v mateřské škole rovněž. Oba formuláře je také možno vyzvednout v MŠ v Mikulovické ulici 337. V případě nepřijetí dítěte bude evidenční list na vyžádání rodičů vrácen nebo po uzavření přijímacího řízení skartován. Pořadí u zápisu nemá vliv na přijetí dítěte.


Nárok na přednostní přijetí mají od roku 2018 děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku (§ 34 odst. 3 školského zákona – znění účinné od 1. 9. 2018). Děti budou přijímány podle kritérií (viz příloha), v rámci jednoho kritéria v pořadí podle věku.

Do vinořské MŠ se přijímají děti po dovršení věku tří let. Z tohoto důvodu není nutné mladším dětem žádost o přijetí do MŠ podávat.